Το “μακάριο καρτέλ” – Η θεσμοθέτηση του ανεύθυνου και ο βδελυρός Χατζηπετρής

Α. Η πρώτη φαύλη απόκλιση

Λίγο πριν την δημοσιονομική καταιγίδα, τον Μάιο του 2009, ο νομικός κόσμος της χώρας σύσσωμος καυτηρίαζε, δια των θεωρητικών του, το «ανήθικο προνόμιο» των υπουργών (Ν. Αλιβιζάτος στην «Καθημερινή» της 10.5.2009 και της 7.6.2009) που έχουν συστήσει τα κόμματα της χώρας μας, με αποτέλεσμα ασυλούχοι υπουργοί και βουλευτές να μπορούν να παρανομούν αζημίως δι’ εαυτούς. Οι «ακρότητες των ελληνικών ρυθμίσεων» στιγματίστηκαν ως «φαύλη απόκλιση από τις αρχές της δημοκρατικής κοινωνίας» (Γ. Κασιμάτης στην «Ελευθεροτυπία» της 17.5.2009).

Το Σύνταγμα της Ελλάδος (άρθρο 86) απονέμει στη Βουλή το αποκλειστικό δικαίωμα να ασκεί δίωξη εναντίον υπουργών για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Το εν λόγω δικαίωμα της Βουλής αποσβέννυται με τη λήξη της δεύτερης τακτικής συνόδου της επομένης του αδικήματος βουλευτικής περιόδου. Πρόκειται για τη λεγόμενη «αποσβεστική προθεσμία», η οποία συντέμνει το χρονικό διάστημα εντός του οποίου η Βουλή μπορεί να διώξει υπουργούς.

Παράλληλα με την αποσβεστική προθεσμία, ο ισχύων νόμος περί ευθύνης υπουργών (Ν. 3126/2003) ορίζει ότι η παραγραφή των υπουργικών πλημμελημάτων ή κακουργημάτων συμπληρώνεται μετά την πάροδο πέντε ετών από την τέλεσή τους.

Το Σύνταγμα προβλέπει, εξ άλλου, ότι τα υπουργικά αδικήματα εκδικάζονται από Ειδικό Δικαστήριο που συγκροτείται από επτά μέλη του Αρείου Πάγου και έξι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ την εισαγγελική αρχή εκπροσωπεί μέλος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Η Αναθεωρητική Βουλή του 2001 (Εισηγητική Έκθεση της πρότασης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την αναθεώρηση, ό.π. Επανέκδοση Απρίλιος 2000, από το τμήμα εκδόσεων της Βουλής των Ελλήνων) ενέμεινε στο ειδικό καθεστώς της ποινικής ευθύνης των υπουργών

Τα μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας θεώρησαν, μάλιστα, αναγκαίο να ενισχύσουν τον προστατευτικό χαρακτήρα των υπουργικών ρυθμίσεων, αξιώνοντας απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών (και όχι μόνον των παρόντων) για την ποινική δίωξη υπουργού.

Β. Η δεύτερη φαύλη απόκλιση

Ακολούθησε ο νόμος 3126/2003, ο οποίος προέβλεψε -για πρώτη φορά- την υπαγωγή των μη υπουργών συμμετόχων στα κοινά δικαστήρια οσάκις η Βουλή αποφασίζει να μη διώξει τον υπουργό. Η παράδοξη αυτή ρύθμιση ενίσχυσε την εντύπωση της προνομιακής μεταχείρισης των υπουργών, αφού εγκαινίασε την “κραυγαλέα ανισότητα – αδικία της δίωξης του συμμετόχου με τον υπουργό να «επιχαίρει» σε απόσταση ασφαλείας” (Ν. Ανδρουλάκης, Γύρω από την ποινική ευθύνη των υπουργών, 1989, σελ. 86).

Γ. Η τρίτη φαύλη απόκλιση

 Την αντίληψη περί ανήθικων υπουργικών προνομίων εμπέδωσε η πλειοψηφία της Ολομελείας του Αρείου Πάγου με την απόφαση 8/2008:

Η σύντομη παραγραφή των υπουργικών αδικημάτων ισχύει, κατά τον Άρειον Πάγο, μόνο για τον υπουργό και όχι για τους απλούς πολίτες – συμμετόχους στο έγκλημα που αυτός κατηγορήθηκε ότι διέπραξε. Η απόφαση αυτή, που εκδόθηκε στην πολύκροτη υπόθεση της ΔΕΚΑ Α. Ε. και υιοθέτησε τις απόψεις του τότε εισαγγελέως της έδρας Γ. Σανιδά, μεταμόρφωσε την παραγραφή από θεσμό που αφορά την πράξη -και όχι τον αυτουργό της- σε εγωιστικό προνόμιο του υπουργού.

Δ. Η τέταρτη φαύλη απόκλιση από τον Ν. 3601/2007 δια του Ν. 4021/2011

Παραθέτω  άνευ σχολιασμού:

Άρθρο 4

Μετά το άρθρο 63 προστίθενται νέα άρθρα 63Α, 63Β, 63Γ, 63Δ, 63Ε, 63ΣΤ, 63Ζ, ως εξής:

Άρθρο 63Ζ

Αποζημίωση

Αν κάποιος μέτοχος ή πιστωτής πιστωτικού ιδρύματος θεωρήσει ότι, ως συνέπεια της εφαρμογής ενός μέτρου εξυγίανσης από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 63Β έως 63Ε, η οικονομική του θέση έχει επιδεινωθεί σε σχέση με αυτή στην οποία θα βρισκόταν εάν το πιστωτικό ίδρυ­μα ετίθετο άμεσα σε ειδική εκκαθάριση πριν από την ε­φαρμογή ενός τέτοιου μέτρου, ο εν λόγω μέτοχος ή πι­στωτής δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από το Δημό­σιο ύψους τέτοιου που να τον αποκαθιστά στη θέση που θα είχε αν γινόταν απευθείας ειδική εκκαθάριση.

Για την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του ιδρύματος πριν από την εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης, προκει­μένου να αξιολογηθεί εάν υπήρξε πράγματι χειροτέρευ­ση θέσης, λαμβάνονται υπόψη η έκθεση ή οι εκθέσεις α­ποτίμησης της παραγράφου 4 του άρθρου 63Δ και αφαι­ρείται κάθε ποσό κρατικής ενίσχυσης ή ενίσχυσης από κεντρική τράπεζα που τυχόν έχει λάβει το πιστωτικό ί­δρυμα»

Ε. Η πέμπτη φαύλη απόκλιση από τον Ν. 3601/2007 δια του Ν. 4021/2011

Παραθέτω άνευ σχολιασμού:

 Άρθρο 6

Το άρθρο 69 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 69

Επιμέτρηση – Είσπραξη προστίμων – Δημοσιοποίηση αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος περί επιβολής κυρώσεων – Αστική ευθύνη του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος

 1….

  1. ….
  2. …..
  1. Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές, τα μέλη συλλογικών οργάνων και το εν γένει προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος δεν ευθύνονται αστικά έναντι τρίτων για πρά­ξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους εντός των κατά τον παρόντα νόμο αρμοδιοτήτων τους, καθώς επίσης εντός των λοιπών αρμοδιοτήτων τις οποίες ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος κατ’ ανάθεση δη­μόσιας εξουσίας, εκτός εάν τα υπαίτια πρόσωπα βαρύ­νονται με βαρειά αμέλεια ή δόλο.»

ΣΤ. Φόβοι επέλευσης της έκτης (και τελευταίας) απόκλισης

Διαπιστώνει – πλέον – και ο μη νομικός αναγνώστης την διαρκή ενσυνείδητη άμβλυνση επι το ηπιότερον του νομικού πλαισίου ευθύνης των φορέων της εκτελεστικης εξουσίας, αλλά και της τραπεζικής λειτουργίας

 Η  επιχείρηση αυτή ξεκίνησε το 2001 και ολοκληρώθηκε το 2011, έτυχε δε της εγκρίσεως των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του εκάστοτε νομοθετικού οργάνου.

 Το εκπληκτικό είναι ότι τέκτων των παραπάνω νομοθετικών κειμένων είναι ο διατελέσας βασικός εισηγητής (Συνταγματική αναθεώρηση 2001) και Υπουργός Οικονομικών (κατά την εισαγωγή προς ψήφιση του Ν, 4021/2011) αξιότιμος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος!

 Ο ίδιος κ. Ευαγγέλος Βενιζέλος, που κατακεραυνώνει συστηματικά την πολιτεία του “διεθνώς δακτυλοδεικτούμενου”  κ. Γιάνη Βαρουφάκη (η έκφραση δική του, http://www.news.gr/politikh/esoterikh-politikh/article/213370/venizelos-o-varoyfakhs-einai-daktylodeiktoymen.html), του οποίου Βαρουφάκη η όποια ποινική ευθύνη εξαλείφεται  με την λήξη των εργασιών της τακτικής συνόδου της Βουλής το καλοκαίρι του 2017, με Προεδρικό διάταγµα που θα υπογράψει ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας και θα θυροκολληθεί !!

Ευλόγως, έτσι, φοβούνται κάποιοι ότι την έκτη και τελευταία απόκλιση από την δημοκρατική λειτουργία θα επιβάλλει ο Λαός, παίρνοντας την υπόθεση στα χέρια του.

 Εδώ ακριβώς εντοπίζεται και το κορυφαίο καθήκον της εν δυνάμει προσδοκώμενης διακυβέρνησης Μητσοτάκη: Η προάσπιση και διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης εντός των θετών συνταγματικών πλαισίων.

Διαφορετικά, θα “την πληρώσει” ο βδελυρός κακούργος Χατζηπετρής του γνωστού άσματος.

ΚΗΝΣΩΡ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.