H?`- 10????????? (3???)(EUROKINISSI/É?Ï???Q??)

Óôéãìéüôõðï áðü ôçí 3ç çìÝñá ôùí åñãáóéþí ôïõ 10ïõ Óõíåäñßïõ ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ôçí ÊõñéáêÞ 24 Áðñéëßïõ 2016.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *