Αρχείο ετικέτας Πλειστηριασμοί ακινήτων

Η χαμένη τιμή των ακινήτων a.k.a ΤΡΑΓΕΛΑΦΟΣ

Με τον νόμο 4335/2015 επήλθαν, όπως όλοι κατά το μάλλον ή ήττον γνωρίζουν, πολλές και σοβαρές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της ελληνικής Δικαιοσύνης και έννομης τάξης, εκ των οποίων, μία σοβαρότατη είναι και ο υπολογισμός της αξίας ενός ακινήτου, όταν αυτό κατάσχεται και εκτίθεται σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό.

Έτσι, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 993 του νέου πλέον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου που κατάσχεται λαμβάνεται υπ όψιν η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΑΞΙΑ, κατά τον χρόνο της κατάσχεσης και όχι η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ όπως ίσχυε μέχρι την αλλαγή! Μάλιστα, για να υπάρχουν τα εχέγγυα της όσο το δυνατόν δικαιότερης εκτίμησης της εμπορικής αξίας, η Πολιτεία με το ΠΔ 59/2016, που ισχύει από 1/6/2016, υποχρέωσε τον δικαστικό επιμελητή που είναι ο μόνος αρμόδιος να προσδιορίζει την εν λόγω αξία, να προσλαμβάνει για τον σκοπό αυτόν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΚΤΙΜΗΤΗ , φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο να περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του ΥπΟικ!

Έτσι, με νόμο του Κράτους που έχει ισχύ δημοσίας τάξεως, ακίνητο κατασχεθέν εκτίθεται σε πλειστηριασμό με αρχική τιμή τα 2/3 της αξίας που θα του προσδιορίζει κάθε φορά ο πιστοποιημένος εκτιμητής, ως δηλαδή προελέχθη της εμπορικής.

Αντιθέτως, ομοίως με ιδίας ισχύ νόμο του (ο Θεός να το κάνει) Κράτους, τόσο ο ΕΝΦΙΑ όσο και ο κάθε άλλος φόρος μεταβίβασης ακινήτου (αγοραπωλησία, δωρεά, γονική παροχή κλπ) συνεχίζουν να υπολογίζονται με βάση την ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ αξία κι όχι βεβαίως την εμπορική.

Ας υποθέσουμε ότι, επειδή ένας συμπολίτης μας δεν δύναται να εξοφλήσει τα χρέη του προς το Δημόσιο, στα οποία περιλαμβάνεται και ανεξόφλητος ΕΝΦΙΑ, το τελευταίο κατάσχει το ακίνητο που διαμένει και επισπεύδει πλειστηριασμό για την ικανοποίηση της απαιτήσεώς του. Για να λάβει χώρα ο πλειστηριασμός το Δημόσιο οφείλει να υπολογίσει την εμπορική αξία του κατασχεθέντος, το οποίο όμως κατασχέθηκε διότι ο ιδιοκτήτης του δεν εξόφλησε φόρο, που το Δημόσιο υπολόγισε με την αντικειμενική αξία! Επομένως το Δημόσιο θα καταλήξει να έχει στα χέρια του δύο συντρέχουσες αξίες για το ίδιο ακίνητο ως βάση υπολογισμού διαφορετικών ενεργειών.
Προσθέστε δε και ότι, εάν ευρεθεί άνθρωπος να αγοράσει το ακίνητο αυτό στον πλειστηριασμό («υπερθεματιστής» όπως ονομάζεται στη νομική ορολογία), θα κληθεί να πληρώσει φόρο μεταβίβασης που θα υπολογιστεί με βάση την μεγαλύτερη τιμή μεταξύ του ποσού που κατέβαλε (πλειστηρίασμα) και της αντικειμενικής που αναγεννάται ξάφνου από την τέφρα της κι όχι της εμπορικής, με βάση την οποία το αγόρασε!!!

ΤΡΑΓΕΛΑΦΟΣ;

Υπάρχουν κι άλλοι πολλοί και ανελέητοι τέτοιοι τραγέλαφοι, που χρόνια τώρα βασανίζουν τον πολίτη και προσδιορίζουν την σχέση του με το Κράτος. Οφείλει συνεπώς η αντιπολίτευση να τους ανιχνεύσει και να εξαγγείλει την άμεση κατάργηση τους αντί να ασχολείται με «ανοιχτούς διαλόγους» με την κοινωνία, η οποία άλλωστε ουδόλως ασχολείται….

ΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ a.papadimitriou@conservativegreece.com